Tysnes Sparebank Foto: Tysnesingen.no

Pressemelding: Tysnes Sparebank slår seg sammen med Haugesund Sparebank

Publisert av: Martha Nygård Lande
2/11/2023 10:25

Tysnes Sparebank fusjonerer
Styrene i Tysnes Sparebank og Haugesund Sparebank har i dag vedtatt en plan for sammenslåing av
bankene (fusjonsplan). Bankene driver virksomhet i ulike tilgrensende geografiske markedsområder, som
gir den sammenslåtte banken grunnlag for videre utvikling med økt konkurransekraft og styrket
markedsposisjon på Haugalandet og i Sunnhordland.

«Denne løsningen er med å sikre at våre kunder vil få opprettholdt lokalbanken i markedsområdet, og ikke
minst er det en god løsning for ansatte, lokalsamfunn og eiere i vår bank» uttaler banksjef Dag Sandstå i
Tysnes Sparebank.

Styret har hatt fokus på det som skjer i banknæringen, og har over en periode vurdert ulike strategiske
alternativer for å finne den beste løsningen for alle interessentgruppene.
«Vi er glade for å ha funnet løsningen sammen med en annen lokalbank som har samme verdigrunnlag som
Tysnes Sparebank» sier banksjefen.

Tysnes Sparebank sine kontor blir videreført
Etter sammenslåingen av de to bankene vil Tysnes Sparebank sin kontorstruktur bli videreført. Målet med
at de to bankene slår seg sammen er for å kunne gi kunder og lokalsamfunn en bærekraftig og forsterket
kontorstruktur i årene som kommer.
«Sammenslåingen gir lokalbanken økt konkurransekraft, og kontorstrukturen som vi har bygd opp vil bli
forsterket de kommende årene» sier banksjefen.
Tysnes Sparebank sin satsing innen eiendomsmegling og forsikring i Bergen blir videreført.

Navn på den «nye» banken
Det er enighet mellom de to bankene at det etter sammenslåingen vil igangsettes en prosess for å finne et
navn som reflekterer den sammenslåtte bankens ambisjoner.

Styre og ledelse
Etter sammenslåing skal Bente Haraldson Syre, adm. banksjef i Haugesund Sparebank, lede den
sammenslåtte banken videre. Banksjef i Tysnes Sparebank, Dag Sandstå, vil være tilknyttet banken frem til
han går av med pensjon i januar 2025. Han vil bl.a. ha hovedansvar for bankens satsing innen
eiendomsmegling i regionen. I tillegg vil økonomisjef Karoline Dalen i Tysnes Sparebank inngå i
ledergruppen i den sammenslåtte banken.
Tysnes Sparebank vil få en ansattrepresentant og ett styremedlem i den nye banken.

Opprettelse av Sparebankstiftelsen Tysnes
I forbindelse med sammenslåingen av de to bankene skal det opprettes en sparebankstiftelse på Tysnes.
Stiftelsen vil eie 22,5 % i den nye banken. Verdien av dette er om lag 150 MNOK. Avkastningen på denne
kapitalen vil kunne benyttes til gaver til allmennyttige formål i Tysnes Sparebank sitt markedsområde.
Det vil bli opprettet et styre bestående av 3-5 personer hvorav minst 2/3 av medlemmene skal ha
bostedsadresse i Tysnes kommune.
«Opprettelsen av stiftelsen sikrer at kapitalen vi gjennom 160 år har bygd opp gjennom Tysnes Sparebank
blir sikret for fremtiden til det beste for lokalsamfunnet» uttaler styreleder i Tysnes Sparebank, Bente
Raknes.

Ekstra møte i forstanderskapet 11. desember
Fusjonsplanen er betinget av nødvendige offentlige godkjennelser og at forstanderskapet i Tysnes
Sparebank godkjenner forslaget til fusjonsplan. Det samme gjelder for Haugesund Sparebank.