Gang- og sykkelveg mellom Uggdal og Våge – Kva meinar du?

Publisert av: Dagfinn Sandvik
7/5/2018 18:17

Denne utgava av «Di Meining» handlar om debatten rundt ønske om ny gang og sykkelveg mellom Uggdal og Våge.
Tysnesingen.no håpar på at folk engasjerar seg i denne saka, og stemmer på eitt av alternativa.

Kvifor bør me få gang- og sykkelveg mellom Uggdal og Våge?

1. Born og ungdommar får ein større friheit i kvardagen.
2. Miljøet sparast for unødvendige utslepp av klimagassar.
3. Folk får betre helse ved å gå, springe, eller bruke sykkel.
4. Vegen er direkte farleg for syklande og gåande, slik den er no.
5. Unødvendig – Set heller ned fartsgrensa og bruk pengane på andre vegprosjekt på Tysnes.
6. Vegen er bra nok som den er, eit betre kollektivtransport vil vere det rette.

Gi di stemme på “Di meining” på framsida:)