First Lego League Sunnhordland

Tysneshallen
11. november kl. 10:00

Invitasjon til First Lego League Sunnhordland 11. november

Sunnhordland sin største teknologi-. og innovasjonskonkurranse for born og unge brakar laus på laurdag.

20 lag frå Sunnhordland og Bjørnafjorden deltek i konkurransen og det kjem lag frå Stord, Tysnes, Kvinnherad, Bømlo, Fitjar, Samnanger og Bjørnafjorden. Sjå meir informasjon om laga i programfolder.

På programmet står presentasjonar av arbeid ungdommane har jobba med på skulen gjennom 8 veker, robotkonkurransar, konsert med stjerneskotet Lavran og sjølvsagt kåringar og premieutdeling.

Vinnaren av den regionale konkurransen får delta i den nasjonale konkurransen som i år blir avholdt i Mo i Rana.

Om First Lego League Sunnhordland

FIRST LEGO League er verdas største kunnskaps- og teknologikonkurranse for born og unge, og blir arrangert kvart år i over 100 land over heile verda. I Noreg vert FIRST LEGO League arrangert i om lag 25 byar/stadar. Konkurransen har som mål å inspirera born og unge til å verta morgondagen sine ingeniørar, forskarar og problemløysarar, og auka interessa for realfag, teknologi og innovasjon.

Frå 16. september jobbar elevane i 8 uker med årets tema der dei må definere en eigen problemstilling og komme opp med ulike løysingsforslag. Samtidig skal en Lego Spike robot pogrammeres for å utføre ulike oppgaver.

I løpet av prosjektperioden vil deltakarane oppleva utforskartrang og skaparglede, setje eigne idear ut i livet og læra seg å programmera. Kjerneverdiane til FIRST LEGO League er viktige gjennom heile perioden og desse er: oppdaging, innovasjon, innverknad, inkludering, lagarbeid og moro.

Om turneringsdagen

Me samlar om lag 400 born og unge frå heile Sunnhordland, pluss eit stort antal foreldre, representantar frå næringslivet og politikken. Ved å samla skulane i Sunnhordlandsregionen om eit felles prosjekt skaper me gode relasjoner og nettverk på tvers av skulane i dei ulike kommunane og bygdene, samtidig som me knytar sterke band mellom næringslivet og skulane.