Tysnes Kyrkjelydane

Tysneskyrkjelydane skal syte for at kyrkja er nærværande mellom folket i Tysnes
slik at trua kan spire, håpet kan vekse og kjærleiken gro.

Om kyrkjene

 Reksteren
Spørsmålet om kyrkje på Reksteren kom opp i samband med flyttinga av Tysnes kyrkje i 1905. I 1915 fekk Bruntveit nytt skulehus, og dette vart godkjent til kyrkjeleg bruk. Men huset vart forlite, og etter mykje att og fram vart grunnsteinen til ei ny kyrkje nedlagt 17.mai 1936.
Byggjearbeidet gjekk snøgt, og 28. januar 1937 vart kyrkja vigsla av biskop Fleischer.
 Uggdal
Den eldste kyrkja me kjenner til i Uggda, er ei tømmer kyrkje frå 1600-talet.Ein rekner med at denne kan ha avløyst ei stavkyrkje frå mellomalderen. Den gamle kyrkja var i bruk til 1875. Ho stod like ved der den noverande kyrkja står. 31.mai 1876 vigsla biskop Birkeland den nye kyrkja på Myklestad.
Onarheim
Den fyrste kyrkja som me veit om på Onarheim var ei steinkyrkje, den var truleg reist på 1300 talet. 31.august 1889 gjorde soknestyret vedtak om bygging av ny kyrkje. 3.mars 1891 la ordføraren fram teikningar av den nye kyrkja. Fredag 7.juli 1893 vart kyrkja vigsla av biskop Hvoslef.
Tysnes
Dei fyrste kyrkjene stod på Tysneset. Der kan me framleis finna merke etter gamle grunnmurar, og der er og ein gravplass. Den eldste kyrkja har nok vore ei stavkyrkje.
Den kyrkja som no står på Gjerstad, vart og fyrst oppsett på Tysneset i 1868. Byggjearbeidet i høve flyttinga til Gjerstad vart starta i 1905, og ferdig 1906. Den 27. sepember 1906 vart kyrkja vigsla av biskop Erichsen