Årsmøte i Tysnes Vassverk

Vågsmarka 9 (Våge AS)
16. april kl. 19:00

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

Stad: Vågsmarka 9 (Vågen AS)

Tid: Måndag 16. April kl. 19:00

Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

3. Godkjenne årsmelding og rekneskap

4. Godkjenne handsaming av overskot for 2017

5. Fastsetje avgifter for 2019 6. Val av revisor og fastsetje godtgjersla for denne.

7. Fastsetje godtgjersle til styret

8. Innkomne saker.

9. Val av styreleiar.

10. Val av styremedlemer.

11. Val av varamedlem.

12. Val av medlemer til valnemnd.

Innkomne saker må vera styret skriftleg i hende innan 3. April Saksdokumenta for årsmøtet vil vera tilgjengeleg på www.tysnes-vassverk.no to veker før møtet.