Spelemidlar

Spelemidlar

Til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018

Av Av Johnny Helgesen
(Tysnesingen 11.10.17)

Idrettslag, andelslag og andre samanslutningar kan søke om tilskot innan desse stønadskategoriane:

Ordinære anlegg, tilskot til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg

Normalt tilskot ordinære anlegg: 1/3 av godkjend kostnad.

For nokre anlegg er det fastsett særskilte maksimale tilskotsbeløp.

Nærmiljøanlegg

For tilskot nærmiljøanlegg: 50% av godkjend kostnad inntil kr 300 000.

Det er kun eigar av anlegget som kan søke om tilskot frå spelemidlane. Tilskot i form av 

av spelemidlar skal ikkje danne grunnlag for fortenestebaserte eigarformer.

Søknad må fremjast seinast i løpet av kalenderåret etter at anlegget er ferdig. 

 

For nærare opplysningar eller spørsmål: Vibeke Øxnevad Stoltz  

Tlf. 53 43 70 21, Epost: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

 

Føresegner, informasjonsmateriell, søknadsskjema hentast på følgjande nettstad og alle søknader skal sendast elektronisk, sjå: www.anleggsregisteret.no

NY SØKNADSFRIST: 01.11.2017

 

LEIAROPPLÆRINGSMIDLAR 2017

 

Lag og organisasjonar innan barne- og ungdomsarbeid, idretts- og kulturarbeid kan søke om tilskot til opplæring av leiarar på grunnlag av dokumenterte utgifter i 2017.

 

Søknad sendast, med kopi av bilag til kurs- og reiseutgifter, til Tysnes kommune, rådmannskontoret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal. Epost: post@tysnes.kommune.no

NY SØKNADSFRIST: 30.11.2017.

 

 

 

Saksa frċ http://www.tysnesingen.no